Všeobecné obchodní podmínky

1.Údaje poskytovatele služeb:

Adéla Blahůtová se sídlem Mírová 107, Týnec n.S., 257 41, IČ 07506384 (dále jen „Penzion Sůva“)

 

2.Smluvní strana:

a) Penzion Sůva

b) objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“)

Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

 

3. Rezervace ubytování a služeb

Objednávka hotelového pobytu musí mít písemnou formu (dopisem nebo elektronickou poštou): e-mail: reservations@suva.cz,

Adresa provozovny: Penzion SŮVA, Benecko 91, 512 37

 

Před potvrzením objednávky Penzion Sůva vždy zasílá cenovou nabídku s veškerými informacemi – typy nabízených pokojů, cena, obsah ceny, platební a storno podmínky a další informace dle zaslané poptávky Hostem.

 

Poté co Host provede objednávku na základě obdržené cenové nabídky, Penzion SŮVA potvrdí do 24 hod. po obdržení objednávky

rezervace ubytování – e-mailem. Rezervace je platná po uhrazení zálohy, pokud je požadována a nebo garancí platební kartou. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

 

Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany

 

4. Ceny, stornovací a platební podmínky

 • Cena za ubytování je vždy uvedena v Potvrzení rezervace.

• V ceně ubytování není zahrnuto DPH (nejsme plátci DPH.) Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je stanoven městem ve výši 15 CZK/osoba na noc a není zahrnut v ceně ubytování. Místní poplatek z ubytovací kapacity je stanoven na 4 CZK/osoba za noc a je zahrnut v ceně ubytování.

• Ubytování je možné uhradit v hotovosti nebo na bankovní účet, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK. Může dojít ke kurzovnímu rozdílu.

• Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.

 • Klient se zavazuje zaplatit za ubytování poskytnuté Penzionem SŮVA cenu

stanovenou v aktuálním Ceníku a potvrzenou v Potvrzení rezervace,

které je klientovi zasláno e-mailem.

 • Klient se zavazuje poskytnout Penzionu SŮVA (požaduje-li to hotel) zálohu

ve výši a termínu splatnosti stanovených v Potvrzení rezervace.

 • Nebude-li záloha Klientem uhrazena ve sjednané výši a určeném

termínu, vyhrazuje si Penzion SŮVA právo zrušit sjednanou rezervaci.

 • Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána

na účet Hotelu SŮVA, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura) nebo v Potvrzení rezervace.

 • Penzion SŮVA si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Klienta

k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po

splatnosti.

 • Rezervace je garantována po úhradě dané předplatby dle podmínek rezervace, které byly hostovi zaslány emailem.

 • Rezervaci je možné zrušit pouze písemně. Storno poplatky jsou vždy uvedeny v Potvrzení rezervace. Pokud chce host zrušit svou rezervaci Hotel Sůva vždy jedná na základě storno podmínek uvedených v Potvrzení rezervace.

 • Klientům nevzniká nárok na vrácení peněz, pokud jsou z osobních

důvodů nuceni zkrátit dobu pobytu, než byla sjednána při rezervaci.

• Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem.

• Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

• Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

• V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

 

Hotel je oprávněn zrušit pobyt z následujících důvodů:

 • Pokud klient pobyt/zálohu nezaplatí řádně a včas nebo pokud nastanou

nepředvídatelné okolnosti.

 • Penzion SŮVA je oprávněn stornopoplatky odečíst z klientem zaplacené

zálohy.

 

5.Práva a Povinnosti Smluvní strany

Ve smyslu smlouvy je Host oprávněný používat podle způsobu určení objednaný pokoj, jakož i zařízení, které patří do okruhu obvyklých služeb, a pro které neplatí speciální podmínky.

 

Host může v souvislosti se službami, poskytovanými Hotelem, podat stížnost po dobu pobytu v hotelu. Hotel se zavazuje řešit stížnost, která mu byla v tomto období písemně prokazatelně doručena (nebo ním byl o stížnosti sepsaný zápis).

 

Host se postará o to, aby se dítě, mladší 18 let, svěřené do jeho péče, zdržovalo v prostorách Penzionu jenom pod dozorem dospělé osoby.

 

Host si nemůže přinést vlastní jídlo/nápoje do restauračních zařízení Hotelu.

 

Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.

 

Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.

Host nesmí v penzionu používat žádné vlastní elektrické zařízení, jakou je například rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, žehlička, fén, kulma na vlasy a další spotřebiče.

 

Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Penzion oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.

 

Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu.

 

Doba přihlášení do Penzionu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Penzionem a za poplatek.

Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek

 

Celý Penzion je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Penzion, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor Penzionu. Kouření je možné pouze před Penzionem k místě tomu vyhrazeným.

 

Domácí mazlíčci mohou být ubytováni na základě potvrzení Penzionu za poplatek.

 

6. Mlčenlivost

 

Penzion je povinnen postupovat podle směrnic o zpracování a ochraně osobních údajů, viz. Informace o zpracování osobních údajů

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.

Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.suva.cz. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění.

Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.10.2018.